Уншиж байна...
Загварын нэр: Гэрээний үүрэг

СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН

ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХЭД

НЭХЭМЖЛЭЛ ГАРГАХ

 

         Баруун-Урт                                                                                                            2022 он

 

Нэхэмжлэгч: ................ овогт ................-ын .......................... 

Хаяг: Сүхбаатар аймгийн ............... сум .......... дугаар баг .............. тоот оршин суух Утас:........

Хариуцагч: ................... овогт ...................-ын ..............................

Хаяг: Сүхбаатар аймгийн ............... сум .... дугаар баг .................... тоот оршин суух

Утас:

Нэхэмжлэлийн шаардлага: ......................... төгрөг гаргуулах тухай

      ..............................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................

         

         

Иймд ..................-с .................... төгрөг гаргуулж өгнө үү.  

 

 

                          Нэхэмжлэл гаргасан: ..................... 

Эхлэлд очих