Уншиж байна...
Загварын нэр: Гүйцэтгэх хуудас бичүүлэх хүсэлт

СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ

ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХЭД

20.... ......  .....                                                                                                                 Баруун-Урт сум

 

Хүсэлт гаргах тухай

 

        Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн ......... оны .... сарын ........-ны/ний/ өдрийн .......... тоот захирамжаар, шийдвэрээр /доогуур зурах/ хариуцагч ................................................................................ /иргэн, хуулийн этгээд/ ....................................................................................................... төгрөг  гаргуулж нэхэмжлэгч ......................................................д олгохоор шийдвэрлэсэн.

 

Хариуцагч ...........................................................................  нь шүүхийн шийдвэр, магадлал /захирамж/-ийг сайн дураараа биелүүлэхгүй байх тул гүйцэтгэх хуудас бичиж өгнө үү.

Тус шүүхийн .............. оны ......... сарын ..........-ны өдрийн ......... тоот /шийдвэр, захирамж/-ийг хавсаргав.

 

 

 

 

                  Хүсэлт гаргасан ..................                           

Эхлэлд очих